zavod 2 messer kv knauf or iPlus or sponzor obcina

Statut

Statut kluba

Na podlagi  8. in9.  člena  Zakona o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS, 61/06) je   ustanovna skupščina dne 7. 2. 2007  sprejela sklep o ustanovitvi futsal kluba STRIPY in s tem v zvezi naslednji

 

S T A T U T futsal kluba Stripy

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime kluba je FUTSAL KLUB STRIPY (v nadaljnjem besedilu: klub). Sedež kluba je v Škofji Loki.

2. člen

Futsal klub Stripy je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na področju športa ali pa so kako drugače povezani s tem področjem.

3. člen

Klub deluje na območju Republike Slovenije, je pravna oseba zasebnega prava in lahko deluje v javnem interesu. Klub deluje na podlagi določil tega statuta, drugih splošnih aktov kluba in sklepov skupščine.

4. člen

Klub ima svoj znak in žig.

a) Opis znaka kluba: Osrednji lik (karantanski črni panter-glej opis pečata) je postavljen v simetričen lik, ki ponazarja bojni ščit. Na gornjem okvirjenem delu ščita je napis »FSK STRIPY«. Pod gornjim napisom je izpisana letnica 1987. Iz štirih diagonalnih strani znaka do osrednjega lika potekata po dva barvna trakova zelene in vijolične barve, ki ponazarjata uradne barve kluba. Na spodnjem delu pa je prav tako diagonalno izpisano ime Škofja Loka (mesto iz katerega izhaja klub). Znak je izdelan v črni, beli, zeleni in vijolični barvi.

b) Opis žiga kluba: Na gornji strani žiga je izpisan uradni naslov kluba »FUTSAL KLUB STRIPY«. Osrednji lik žiga je karantanski črni panter. Na levi in desni strani osrednjega lika je ločeno izpisana letnica 1987. Na spodnji strani žiga pa je napis Škofja Loka. Pečat je izdelan v črni barvi.

c) Za izdelavo in uporabo znaka in žiga kluba je odgovoren Upravni odbor kluba.

5. člen

a) Delo kluba je javno. Javnost dela je zagotovljena z obveščanjem članstva in drugih preko sredstev javnega obveščanja in z drugimi oblikami sestajanja ter obveščanja.

b) Klub svoje člane obvešča:

z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih,z izdajo internega glasila,s tem, da so vsi zapisniki vseh organov kluba dostopni vsem članom kluba,s tem, da se aktivnosti kluba vpisujejo na internetno stran kluba.

c) širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov kluba po sklepu upravnega odbora javne in da se nanje vabi sredstva javnega obveščanja in predstavnike zainteresiranih organov ter druge osebe, ki izkažejo tak interes.

d) Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik in podpredsednik kluba.

6. člen

Klub se lahko z drugimi klubi povezuje v zvezo klubov. Klub sodeluje s krajevnimi in občinskimi organizacijami ter drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, katerih namen je razvijati futsal igro na tekmovalni ali rekreativni podlagi. Klub sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju futsala.

 

II. NAMEN IN NALOGE  KLUBA

7. člen

Klub poleg temeljnega cilja iz drugega člena ima še naslednje cilje:

vzgoja članstva v duhu »Fair Playa«,skrbi za razvoj in širjenje futsala,zagotavlja pogoje za futsal,spodbuja futsal mladih in zagotavlja njegovo uveljavitev v klubu in širši javnosti,sodeluje z futsal klubi iz Republike Slovenije in iz drugih držav,skrbi za kvaliteto igralcev,skrbi za množičnost,prireja športna in druga srečanja v skladu z letnim načrtom sprejetim na skupščini,sodeluje na športnih in drugih srečanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druge organizacije, društva in klubi.

8. člen

Naloge kluba:

organizacija redne športne vadbe za člane kluba,prirejanje in organizacija tekmovanj v katerih sodelujejo člani, druga društva in klubi,s sodelovanjem svojih članov  na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizira    Nogometna zveza Slovenije in drugi klubi ali društva,razpisuje organizira in izvaja športne prireditve in tekmovanja,prireja športno zabavne prireditve,organizacija srečanj s podobnimi klubi,nudi pomoč članom pri šolanju, organizira in izvaja program usposabljanja in izpolnjevanja strokovnih kadrov za področje športa otrok in mladine,

 

III. ČLANSTVO

9. člen

a) Klub ima redne in častne člane.

b) Članstvo v klubu je prostovoljno. Član kluba lahko postane vsak občan, ki izrazi željo, sprejme statut kluba se po njem ravna ter podpiše pristopno izjavo. Če se včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim sprejetjem v klub podati pisno soglasje.

c) Član kluba lahko postane tudi tujec, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče.

d) Na podlagi pristopne izjave ga Upravni odbor vpiše v evidenco članstva.

e) Častni član kluba lahko postane član kluba ali nečlan, ki je s svojim delovanjem storil klubu uslugo neprecenljive vrednosti in ga kot takega imenuje skupščina. Tisti častni član, ki ni redni član, v organih kluba ne more odločati.

10. člen

Pravice članov kluba  so:

da volijo in so voljeni v organe kluba,da sodelujejo pri delu organov kluba,da se udeležijo aktivnosti v organizaciji kluba,da dajejo predloge organom kluba za delo in izpolnjevanje nalog,da odločijo glede nagrad in pohval za delo v klubu ter za dosežene uspehe,da so seznanjeni s programom kluba ter njegovim finančnim poslovanjem,da glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na internih tekmovanjih in drugih prireditvah kluba ter zastopajo klub na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in tujini,da sprejmejo nagrade in pohvale za delo v klubu za dosežene uspehe.

11. člen

Dolžnosti članov  kluba so:

da volijo in so izvoljeni v organe kluba,da sodelujejo pri delu organov kluba,da sodelujejo na tekmovanjih kluba,da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe vseh organov kluba,da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,da se izpopolnjujejo v futsal igri, njenih pravilih ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,da redno plačujejo članarino, prispevke za trening in vse ostale prispevke klubu,da skrbijo za objekte kluba in druga sredstva s katerimi klub razpolaga,

12. člen

Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejmejo plačilo. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo člani kluba pokažejo pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

13. člen

a) Članstvo v klubu  preneha:

z izstopom na podlagi izstopne izjave, ki jo potrdi upravni odbor,z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,s prenehanjem delovanja kluba,s smrtjo,s črtanjem.

b) Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 10. in 11. členu statuta, če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba in če je pred disciplinsko komisijo obsojen za nečastno dejanje. Člana izključi disciplinska komisija s sklepom. Člana črta upravni odbor, če ugotovi, da kljub opominu v določenem roku ne plača članarino za tekoče leto.

 

IV. ORGANI KLUBA

14. člen

Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinska komisija

Skupščina

15. člen

Skupščina  je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi redni in častni člani. Skupščina je redna in izredna.

16. člen

Redna skupščina je enkrat letno. Sklicuje jo upravni odbor najmanj 14 dni pred dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda. Skupščino odpre predsednik in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsednika. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa volilno komisijo in druge delovne organe.

17. člen

Izredno skupščino lahko skliče upravni odbor, nadzorni odbor ali pa se skliče na zahtevo tretjine polnoletnih članov kluba. Izredna skupščina se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izredne skupščine, mora upravni odbor sklicati le-to najpozneje v 15. dneh po sprejemu zahtevka, v nasprotnem primeru jo lahko skličejo sklicatelji sami.

18. člen

a) Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da skupščini prisostvuje najmanj polovica članov.

b) Ko se glasuje o razrešnici organov kluba, ne morejo o tem glasovati člani organa, ki se ga razrešuje. Zadržani glasovi se pri štetju ne upoštevajo.

c) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

d) O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

19. člen

Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem kluba (predstavniki nogometnih organizacij, podjetij, strank, predstavniki državnih organov in ostali). Imajo pravico do posvetovalnega glasu,  ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina.

20. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času navzočih več kot  polovica članov. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za petnajst (15) minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine (3/10) članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno preloži za nadaljnjih petnajst (15) minut, nakar je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj deset članov.

21. člen

a) Naloge skupščine:

sklepa o dnevnem redu,določa smernice delovanja in sprejema program kluba,razpravlja o delu vseh organov kluba,odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora, strokovnega odbora, nadzornega odbora ali odločbam disciplinske komisije,sprejema finančni program za prihodnje leto in potrdi zaključni račun za preteklo leto,sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte kluba,voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora,disciplinske komisije ter nadzornega odbora,odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,sklepa o prenehanju kluba,določa višino članarine,podeljuje priznanja in pohvale,odloča o izrednih omilitvah kazni,odloča o prometu z nepremičninami.

b) Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj osem dni pred sklicem skupščine.

22. člen

Izredna skupščina odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklicana.

23. člen

Sklepi redne ali izredne skupščine so obvezni za vse člane in organe kluba.

Upravni  odbor

24. člen

a) Upravni  odbor je izvršilni organ kluba, ki operativno vodi delo kluba med dvema skupščinama,  po programu in sklepih sprejetih na skupščini in tem statutu. Upravni odbor samostojno odloča o sprotnih zadevah.

b) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

c) Upravni  odbor šteje najmanj 5 in največ 11 članov (ali liho število). Predsednika, podpredsednika in člane izvoli skupščina pri čemer so lahko člani upravnega odbora tudi predstavniki sponzorjev kluba, ki s klubom sklenejo pogodbo o sodelovanju, vendar le teh članov ne sme biti več kot polovica.

d) Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat  letno.

e) Mandatna doba članov upravnega odbora  je 4 leta.

25. člen

Naloge upravnega odbora so:

sklicuje skupščino,izvaja sklepe skupščine,izbere sekretarja kluba,izbere blagajnika oz. pooblaščeni računovodski servis,skrbi za  izdelavo in izvrševanje programa dela kluba,pripravlja predloge aktov kluba,pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,pripravi predlog programa dela,pripravlja interne pravilnike,sprejema nove člane in vodi posle, ki zadevajo evidenco članov kluba,predlaga svoje člane za nagrade in priznanja na področju športa,upravlja s premoženjem kluba,ustanavlja in ukinja komisije,določa tekmovalne cilje v skladu s načrtom dela,imenuje strokovno vodstvo in glave trenerje selekcij, ki zastopajo klub na raznih tekmovanjih,uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina,odloča o spremembi naslova sedeža kluba.

26. člen

a) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

b) Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

c) Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije. Naloge in število članov in predsednika določi upravni odbor. Člani komisije so praviloma člani kluba, izjemoma pa lahko tudi zunanji sodelavci. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

Nadzorni odbor

27. člen

a) Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini,  kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

b) Nadzorni odbor je sestavljen iz  treh članov,  ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem  člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni  odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani, sklepe veljavno sprejema z večino glasov.

c) Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

Disciplinska komisija

28. člen

a) Člane disciplinske komisije voli skupščina  za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

b) Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji o disciplinskih prestopkih in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

c) Zoper sklepe disciplinske komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na skupščino, ki dokončno odloči o zadevi.

c) Kršitelja, ki se ne udeleži postopka pred disciplinsko komisijo ali ne opraviči svojega izostanka, se izključi iz kluba brez možnosti pritožbe na takšno odločitev disciplinske komisije.

29. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

kršitve določb statuta,kršitve pravilnikov,nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,neizvrševanje sklepov organov kluba,dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

30. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

opomin,javni opomin,finančna kazen v skladu s pravilnikom,izključitev.

V primeru ugotovljene namerne povzročitve škode, lahko izreče disciplinska komisija tudi povrnitev škode.

Strokovno vodstvo

31. člen

a) Člane strokovnega odbora in vodjo strokovnega odbora izbira upravni odbor. Sestavljajo jo najmanj trije člani.Vodja strokovnega odbora je po hkrati tudi vodja članskega moštva. Ostali člani pomagajo pri vodenju članskega moštva ali vodijo mlajše selekcije kluba.

b) Naloga strokovnega vodstva je priprava, selekcioniranje in vodenje vseh selekcij kluba, ki nastopajo v uradnih tekmovanjih NZS Slovenije ali širše.

c) Strokovno vodstvo operativno vodi delo in samostojno odloča o strokovnih zadevah v skladu s sprejetimi cilji, ki jih določi upravni odbor glede na načrt dela. d) Za svoje delo odgovarjajo upravnemu odboru kluba. e) člani strokovnega vodstva praviloma ne prejemajo plačila, lahko pa mu UO po pogodbi v skladu s slovensko zakonodajo odobri povračilo stroškov iz naslova vadnin. Za izredne dosežke pa mu lahko odobri tudi nagrado.

Predsednik  kluba

32. člen

a) Predsednik zastopa in predstavlja  klub pred državnimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

b) Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.

c) Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu  s statutom in pravnim  redom  Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Podpredsednik  kluba

33. člen

Podpredsednik kluba v odsotnosti predsednika kluba, predstavlja klub pred državnimi in drugimi organizacijami doma in po svetu. Podpredsednika kluba voli skupščina za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba.

Sekretar kluba

34. člen

a) Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi kluba skrbi sekretar kluba, ki ga izbere upravni odbor. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

b) Sekretar opravlja naslednje naloge:

odgovoren je za pripravo gradiva za seje upravnega odbora in gradiva za občni zbor,opravlja druge strokovne naloge, ki mu ih določi občni zbor, upravni odbor in predsednik kluba,pripravlja analize, poročila, predloge in druga gradiva za nemoteno delo kluba,opravlja strokovna, administrativna in druga tehnična dela.

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

35. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejema skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

36. člen

a) Viri dohodkov

članarine,vadnine,darila, volila in zapuščine,dohodki iz naslova materialnih pravic in pridobitne dejavnosti kluba iz d) alineje tega člena,dodeljena občinska sredstva,javna sredstva,turnirske nagrade,dohodki od reklamnih panojev,prispevki donatorjev in sponzorjev,odškodnine pri prestopih igralcev.

b) Klub ima lahko sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno ali kako drugače pomagajo. Predstavniki sponzorjev so lahko v upravnem odboru kluba, če tako določi skupščina kluba, vendar število sponzorjev ne sme presegati polovice članov upravnega odbora.

c) Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje dejavnosti za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

d) Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost z organizacijo športnih prireditev, seminarjev, organizacijo nogometnih šol, nogometnih turnirjev in lig.

e) Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko klub zaposli ali najame finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

f) Članu ali nečlanu kluba se lahko po sklepu upravnega odbora kluba, izplača denarna nagrada v višini 10% pridobljenih sredstev, če na področju pridobivanja sponzorjev kluba, klubu zagotovi sredstva večja od 2500 € v tekoči sezoni. Izplačilo nagrade se ureja z ustrezno pogodbo.

37. člen

a) Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba ali dane v upravljanje in so kot take vpisane v inventarno in zemljiško knjigo.

b) S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba odloča skupščina kluba.

38. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube ter z veljavnimi zakonskimi predpisi.

39. člen

a) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

b) Blagajnik oz. pooblaščeni računovodski servis  vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem materialnem poslovanju v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba,  ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

40. člen

a) Delo blagajnika oz. pooblaščene računovodske službe je javno.

b) Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

41. člen

Finančno poslovanje kluba se odvija preko transakcijskega računa pri SKB banki, poslovalnica Škofja Loka.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

42. člen

a) Klub preneha delovati:

po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino prisotnih članov,po samem zakonu,zaradi spojitve z drugimi klubi,zaradi pripojitve k drugemu klubu,s stečajem,na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

b) V primeru prenehanja delovanja kluba po samem zakonu preide premoženje kluba na Občino Škofja Loka.

c) Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. d) Klub lahko tudi sprejme sklep o pripojitvi k drugemu klubu ali o spojitvi z drugimi klubi. V teh dveh primerih pa preide premoženje na klub, h kateremu bi se klub pripojil oz. na klub, ki bi nastal s spojitvijo z drugimi klubi.

43. člen

Ta statut je Futsal klub Stripy sprejel na ustanovni skupščini dne 7. 2. 2007 in stopi v veljavo takoj, uporabljati pa se prične, ko ga overi pristojni organ.

 

 

Škofja Loka, 7. 2. 2007                           Upravni odbor FSK Stripy, Škofja Loka

Deli z ostalimi

Za kar najboljšo uporabniško izkušnjo ta spletna stran uporablja piškotke. Več informacij: Pravila o zasebnosti.

Sprejemam piškotke na tej strani

Direktiva EU o uporabi piškotkov